Terms of Thaicom Express WiFi Service -TH

 English Version 

 

ข้อกำหนดการให้บริการ Thaicom Express WiFi

 

              ข้อกำหนดการให้บริการ WiFi ของ Thaicom Express เป็นข้อตกลงระหว่างคุณ (“ผู้ใช้งาน”) และ บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด (TCB) ซึ่งเป็น บริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

 

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1   บริการ Thaicom Express WiFi เป็นการให้บริการแก่ผู้ใช้งานเพื่อเข้าถึงข้อมูลอินเทอร์เน็ตผ่าน จุดเชื่อมต่อแบบไร้สายของ TCB ในประเทศไทย (“การบริการ”) ผู้ใช้งานจะต้องยอมรับข้อกำหนดของการบริการ (“ข้อกำหนด”) ตามที่ระบุไว้ในที่นี้สำหรับการใช้บริการ ผู้ใช้งานรับทราบว่าจะไม่สามารถใช้บริการได้ เว้นแต่ผู้ใช้งานจะยอมรับข้อกำหนดดังกล่าว

1.2   TCB ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ TCB แต่เพียงผู้เดียว TCB จะโพสต์ประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ www.thaicomexpress.net การใช้บริการต่อเนื่องของผู้ใช้งานถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขข้อกำหนดของผู้ใช้งาน

 

2. การมีสิทธิเข้าใช้บริการ

       ผู้ใช้งานที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้นที่สามารถใช้หรือลงทะเบียนใช้บริการได้ หากผู้ใช้งานอายุต่ำกว่า 20 ปีสามารถใช้บริการภายใต้การดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายที่ตกลงจะอยู่ในขอบเขตตามข้อกำหนดเหล่านี้

 

3.  บัญชีผู้ใช้งาน WiFi และการสมัครสมาชิกบริการ

      ก่อนใช้บริการผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน WiFi (“บัญชีผู้ใช้งาน WiFi”) สมัครแพ็กเกจข้อมูลอินเทอร์เน็ตของ TCB ที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานและชำระค่าบริการล่วงหน้า การสมัครแพ็กเกจข้อมูลอินเทอร์เน็ตของ TCB จะไม่มีนโยบายการคืนเงินในทุกกรณี

 

4. ความเป็นส่วนตัว

    เมื่อลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน WiFi ใหม่ ผู้ใช้งานจะต้องให้ข้อมูลต่อไปนี้กับทาง TCB ได้แก่
- หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางของผู้ใช้งาน
- อีเมลของผู้ใช้งาน (หากจำเป็น)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (หากจำเป็น)
- ข้อมูลการใช้งานตามพรบ. คอมพิวเตอร์ 2564
 
     เมื่อใช้บริการ ผู้ใช้งานพึงตระหนักว่าซอฟต์แวร์ Thaicom Express WiFi จะทำการเก็บข้อมูลต่อไปนี้จากผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ ได้แก่
- Mac address ของอุปกรณ์ที่เข้าถึงบัญชีผู้ใช้งาน WiFi
- ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน WiFi (เช่น ประเภทของแพ็คเกจข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้งานสมัครใช้งาน, บันทึกการใช้งานของแพ็คเกจที่สมัครเป็นสมาชิก, ภาษาที่ใช้ ฯลฯ) และ
- ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ของบัญชีผู้ใช้งาน WiFi ในการเข้าใช้บริการ

วัตถุประสงค์ที่ TCB รวบรวมข้อมูลข้างต้นมีดังนี้:

- เพื่อลงทะเบียนสำหรับบัญชีผู้ใช้งาน WiFi ในการใช้บริการ
- เพื่อรับข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสาร และ
- เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการ

การเก็บรักษา

- บริษัทฯ มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรฐานขั้นต่ำที่
กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมสูญหายโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือถูกเข้าถึง เปิดเผย หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยมิชอบ

ระยะเวลาในการเก็บ

- ข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางของผู้ใช้งาน อีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์ เก็บไว้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ไม่ได้ใช้บริการแล้ว
- ข้อมูลจราจร เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ 2564 จึงมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้ไม่เกิน 2 ปี


      TCB จะไม่แชร์, ไม่ขาย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานกับบุคคลที่สามยกเว้น (i) จำเป็นสำหรับการให้บริการ (ii) ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือ (iii) ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งาน"

5. ข้อกำหนด

     ข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ในขณะที่ผู้ใช้งานใช้บริการ

 

6. ข้อห้ามการใช้บริการ

    ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ทำ, พยายามทำหรือเป็นเหตุให้บุคคลอื่นทำสิ่งใดสิ่งต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับบริการ:

(a) ขาย / เปลี่ยนชื่อบริการ
(b) การบิดเบือนหรือปิดบังอายุของผู้ใช้งาน, ข้อมูลประจำตัวหรือข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ใช้งาน
(c) ใช้บริการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำ / กิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างเช่น แต่ไม่ จำกัด เพียง การพนัน, เผยแพร่ไวรัสหรือมัลแวร์คอมพิวเตอร์
(d) ส่งหรือรับเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และเนื้อหาอื่นใดที่ผิดกฎหมาย, ลามก, อนาจาร, หลอกลวงหรือในลักษณะใด ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมาย

 

7.  ขอสงวนสิทธิ์

     บริการดังกล่าวจัดหาให้ “ตามสภาพ” การขัดข้อง,ข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดทั้งหมด จะไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น TCB ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริการและประสิทธิภาพการใช้งานของผู้ใช้งาน

 

8.  เครื่องหมายการค้า

     ชื่อบริการทั้งหมดจากบริการเป็นเครื่องหมายการค้าของ TCB, ซัพพลายเออร์หรือผู้ออกใบอนุญาตและไม่สามารถคัดลอก,เลียนแบบ หรือใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้

 

9. การจำกัดความรับผิดชอบ

          TCB จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายกรณีใดๆไม่ว่าทางตรงหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามมาหรือการสูญเสียผลกำไรหรือรายได้ ไม่ว่าจะคาดการณ์หรือไม่ เกิดจากการใช้หรือไม่สามารถใช้งานได้ ไม่มีในกรณีใดๆ ที่ความรับผิดชอบของ TCB ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือไม่สามารถใช้บริการ เกินจำนวนค่าบริการที่ TCB ได้รับจากการให้บริการกับผู้ใช้งาน

 

10. การชดใช้ค่าเสียหาย

     ผู้ใช้งานจะต้องปกป้อง, คุ้มครองและทำให้ TCB รวมถึง กรรมการ,เจ้าหน้าที่,พนักงาน,ตัวแทนและตัวแทนจำหน่าย พ้นจากการเรียกร้อง,การสูญเสีย,ความเสียหาย,หนี้สิน,ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่อไปนี้:

10.1  เกิดจากการฝ่าฝืนของข้อควรปฏิบัติ, คำรับรอง, รับประกันหรือข้อตกลงร่วมกัน ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ และ     

10.2  จากการเรียกร้องบังคับทั้งหมดสำหรับ การหมิ่นประมาท, กลั่นแกล้งใส่ร้ายป้ายสี, พฤติกรรมไม่เหมาะสม; การบุกรุกหรือการละเมิดความเป็นส่วนตัว, ทำให้เสียชื่อเสียง, ลามกอนาจารหรือ การละเมิดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรและสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆ และ / หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากส่วนประกอบหรือเนื้อหาที่ส่งภายใต้บัญชีผู้ใช้งาน WiFi

 

11. เหตุสุดวิสัย

     คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่รับผิดชอบต่ออีกฝ่ายสำหรับความล้มเหลวและความล่าช้าในประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นข้อควรปฏิบัติภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ เนื่องจากสาเหตุหรือสถานการณ์อยู่นอกเหนือการควบคุมรวมถึงแต่ไม่ จำกัด เพียง ภัยพิบัติจากดาวเคราะห์หรือภัยพิบัติอวกาศอื่น ปรากฎการณ์ซันเอาท์เทจ, การหยุดการทำงานเนื่องจากฝน สัญญาณรบกวนจากแสงอาทิตย์ การใช้อาวุธปรมาณูหรือนิวเคลียร์ฟิวชั่นหรือฟิชชัน, ปรากฏการณ์ธรรมชาติ , ไฟไหม้หรือน้ำท่วม, หรือการทำสงคราม, การจำกัดในการกักกัน, นโยบายห้าม, ภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ, การจลาจล, การประท้วง, การปิดกิจการ และ การจำกัดของรัฐบาล หากประสิทธิภาพของการบริการ ถูกห้ามโดยศาลใด ๆ , หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลของเขตอำนาจที่มีอำนาจ

 


 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and